Ίδρυμα με ιστορία εκατό και πλέον χρόνων...

Η ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "Καλαμαρί" ιδρύθηκε το 1894 στη Θεσσαλονίκη από τις καθολικές Αδελφές του Ελέους που ήρθαν για φιλανθρωπικούς σκοπούς από την Ευρώπη στην Ελλάδα γύρω στα 1850.

Ιδρυτές του τάγματος των Αδελφών του Ελέους ήταν ο Αγ. Βικέντιος του Παύλου, προστάτης των αγαθοεργιών και η Louisa de Marillac, γόνος παλιάς αριστοκρατικής οικογένειας της Γαλλίας που έγινε μοναχή για να υπηρετεί τους πάσχοντες και τους απόκληρους του κόσμου. Και οι δύο εκπαίδευσαν Αδελφές του Ελέους με σκοπό την αποστολή τους σε όλες τις ηπείρους.

Η ελληνογαλλική σχολή των καλογραιών του Αγ. Βικεντίου του Παύλου, που πρωτοεγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη, πήρε τη γαλλοποιημένη ονομασία "Ecole de Calamari" που διατηρεί ως σήμερα. Η σχολή τελούσε πάντοτε υπό την προστασία του γαλλικού κράτους. Στις 6 Νοεμβρίου 1901 μετά από συμφωνία μεταξύ του Οθωμανού υπουργού των εξωτερικών και του συμβούλου της πρεσβείας της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη, γνωστής ως "Σύμβαση της Μυτιλήνης του έτους 1901", η οθωμανική αυτοκρατορική κυβέρνηση ανέλαβε την υποχρέωση να συνεχίζει να αναγνωρίζει τη νόμιμη ύπαρξη των γαλλικών σχολείων που τελούσαν υπό την προστασία της Γαλλίας και τα οποία ήταν ήδη αναγνωρισμένα μέσα στην οθωμανική αυτοκρατορία.

Επίσης έδωσε την ίδια επίσημη αναγνώριση σε όσα από τα ιδρύματα αυτά λειτουργούσαν μέχρι τότε χωρίς έγκριση. Στις 14 Νοεμβρίου 1913 μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την οθωμανική κυριαρχία με τον αρ. 5 νόμο ΔΣΓ/4213/14/14-11-1913, το οποίο επι λέξει αναφέρει ότι "τα μέχρι της καταλήψεως των εκχωρηθεισών χωρών δικαιώματα καθώς και αι δικαστικαί πράξεις και οι επίσημοι τίτλοι, οι εκδοθέντες παρά των ιδίων οθωμανικών αρχών, έσονται σεβαστά και απαραβίαστα μέχρι εννόμου περί του εναντίον αποδείξεως", γίνεται η αναγνώριση του ιδρύματος και από το ελληνικό κράτος.

Στις 7 Ιανουαρίου 1931 με το άρθρο 1 παραγρ. 2 περιπ. 2 του νόμου 4862/7/7 -1-1931 "τα ήδη εν τω κράτει δυνάμει νομίμου αδείας λειτουργούντα ξένα σχολεία δύνανται να συνεχίσουν την λειτουργίαν των". Ένα από αυτά τα ξένα σχολεία που τελούσαν υπό την προστασία της Γαλλίας ήταν και η Ελληνογαλλική Σχολή "Καλαμαρί".

'Ετσι το "Καλαμαρί" που λειτουργούσε με νόμιμο τίτλο, όπως προαναφέραμε, συνέχισε τη λειτουργία του χωρίς να χρειαστεί να εκδοθεί το 1931 νέα άδεια. Από τότε μέχρι σήμερα συνεχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με τους νεώτερους νόμους για την ιδιωτική εκπαίδευση (ανανεώνοντας απλώς την προ του 1931 νόμιμη άδεια λειτουργίας του) και γράφει την ιστορία του.

Copyright © 2016 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί created by Τίκβα Χριστίνα

Search